Научна програма

Сателитен симпозиум Пленарна сесия

16 октомври 2020, петък

 • Официално откриване:
  Връчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
 • Сателитен симпозиум Boehringer Ingelheim
  Терапевтични възможности от Boehringer Ingelheim при лечение от втора линия на пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб

  Модератор: Красимир Койнов
 • Vargatef – модулиране на ангиогенезата при аденокарцином на белия дроб
  Лектор: Красимир Койнов
  Автор: Красимир Койнов
 • Giotrif – силата на панрецепторната блокада при плоскоклетъчен карцином на белия дроб
  Лектор: Владимир Канарев
  Автор: Владимир Канарев
 • Сателитен симпозиум Pfizer
  Точният избор на лечение, при повече терапевтични възможности
 • Лечение на HR+/HER2- метастатичен карцином на гърда: правилният избор в точния момент
  Лектор: Антоанета Томова
  Автор: Антоанета Томова
 • Palbociclib: от клиничното проучване до реалната практика
  Лектор: Ася Консулова
  Автор: Ася Консулова
 • Пътят на ALK-експресията при недребноклетъчен карцином на белия дроб: от първо до трето поколение инхибитори
  Лектор: Красимир Койнов
  Автор: Красимир Койнов
 • Разни
  Модератор: Марчела Колева
 • In memoriam: проф. Валентина Цекова
  Лектор: Марчела Колева
  Автор: Марчела Колева
 • Съвременни модели за хормонотерапия при кастрация-резистентен простатен карцином
  Лектор: Димитър Калев (за Astellas)
  Автор: Димитър Калев
 • Превенция на скелетно свързани събития с denosumab: фокус върху костната болест и качеството на живот
  Лектор: Радослав Мангалджиев (за Amgen)
  Автор: Радослав Мангалджиев
 • Миелосупресия и растежни фактори в ерата на COVID-19
  Лектор: Ася Консулова (за Teva)
  Автор: Ася Консулова
 • Предтерапевтични проблеми при уротелен карцином
  Модератор: Драга Тончева
 • pT1c3 pN1a M1b G2 L1 V2 Pn0 R1 – защо да знаем добре езика на TNM класификацията
  Лектор: Надя Димитрова
  Автор: Надя Димитрова
 • Молекулярни подтипове при мускулоинвазиращ уротелен карцином – прогностични и предиктивни аспекти
  Лектор: Милка Георгиева
  Автор: Милка Георгиева
 • Разширено геномно профилиране, циркулиращи туморни клетки и циркулираща туморна ДНК при мускул-инвазиращ уротелен карцином – възможности и ограничения в клиничната практика
  Лектор: Драга Тончева
  Автор: Драга Тончева
 • Клинична приложимост на туморните маркери при пациенти с уротелен карцином
  Лектор: Веселина Колева
  Автор: Веселина Колева
 • Диагностични стратегии при уротелен карцином
  Модератор: Савелина Поповска
 • Мултипараметрична магнитнорезонансна томография за локално стадиране на уротелен карцином – VI-RADS
  Лектор: Валентин Иванов
  Автори: Валентин Иванов, Радослав Петков
 • PET/CT при уротелен карцином – влияние върху лечението и прогнозата
  Лектор: Ирена Костадинова
  Автори: Ирена Костадинова, Павел Бочев, Елена Пиперкова
 • Клинично приложение на SPECT-CT образни методи при уротелен карцином
  Лектор: Соня Сергиева
  Автори: Соня Сергиева, Илия Салтиров, Огнян Гъцев, Албена Факирова, Боряна Илчева, Милена Димчева, Радослав Мангалджиев
 • Патологична идентификация на биомаркери за имунотерапия при уротелен карцином
  Лектор: Савелина Поповска
  Автор: Савелина Поповска
 • Сателитен симпозиум Eli Lilly
  Verzenios – лечение при ендокринно чувствителен и ендокринно резистентен HR+/HER2- карцином на гърда

  Модератор: Димитър Калев
 • Verzenios – от самото начало с мисъл за нея
  Лектор: Красимир Койнов
  Автор: Красимир Койнов
 • Дискусионен панел: Персонализиран подход при пациенти с HR+/HER2- карцином на гърда и неблагоприятни прогностични фактори
  Панелисти: Желязко Арабаджиев, Ася Консулова
  Модератор: Димитър Калев
 • Сателитен симпозиум Novartis
  Kisqali в първа линия при HR+/HER2- метастатичен карцином на гърда: там, където науката среща практиката

  Модератор: Димитър Калев
 • Въвеждащи ремарки
  Модератор: Димитър Калев
 • Доказателственост за Kisqali в 1-ва линия при различни категории пациентки
  Лектори: Радослав Мангалджиев, Антоанета Томова, Желязко Арабаджиев
 • Дискусионен панел
  Панелисти: Желязко Арабаджиев, Радослав Мангалджиев, Антоанета Томова
  Модератор: Димитър Калев
 • Заключителни ремарки
  Модератор: Димитър Калев
 • Сателитен симпозиум Roche
  Медицинска презентация

  Модератор: Савелина Поповска
 • Течната биопсия в диагностиката и проследяването на пациентите в онкологичната практика
  Лектор: Савелина Поповска
  Автор: Савелина Поповска
 • Дългосрочна ефикасност и безопасност на Alectinib като първа линия на лечение на авансирал ALK+ недребноклетъчен белодробен карцином
  Лектор: Красимир Койнов
  Автор: Красимир Койнов

17 октомври 2020, събота

 • Локални терапевтични подходи при уротелен карцином
  Модератор: Марин Георгиев
 • Интравезикално лечение на високостепенен мускул-неинвазиращ карцином на пикочен мехур – дозови вариации и избори при BCG-рефрактерна болест
  Лектор: Ася Консулова
  Автор: Ася Консулова
 • Онкологични ползи от дефинитивно лъчелечение при мускул-инвазиращ уротелен карцином на пикочен мехур
  Лектор: Татяна Хаджиева
  Автори: Татяна Хаджиева, Камен Недев
 • За и против минимално инвазивна хирургия при мускулоинвазиращ карцином на пикочен мехур
  Лектор: Красимир Янев
  Автори: Красимир Янев, Чавдар Славов, Георги Иванов, Марин Георгиев
 • Сателитен симпозиум Janssen
  Нови стратегии при неметастатичен резистентен на кастрация простатен карцином (nmCRPC)

  Модератор: Желязко Арабаджиев
 • Откриване
  Модератор: Желязко Арабаджиев
 • Високорисков nmCRPC: гледната точка на уролога – ключови предизвикателства
  Лектор: Марин Георгиев
  Автор: Марин Георгиев
 • Терапевтични възможности в лечението на високорисков nmCRPC
  Лектор: Красимир Койнов
  Автор: Красимир Койнов
 • Механизъм на действие на Еrleada и данни от проучване SPARTAN
  Лектор: Радослав Мангалджиев
  Автор: Радослав Мангалджиев
 • Дискусия
  Модератор: Желязко Арабаджиев
 • Промоционална презентация
  Ползите от изчерпателно геномно профилиране и услугите на Foundation Medicine при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином
  Лектор: Росица Кръстева
  Автор: Росица Кръстева
 • Сателитен симпозиум Roche
  Модератор: Красимир Койнов
 • Въведение
  Модератор: Красимир Койнов
 • Tecentriq + nab-paclitaxel – нова възможност за първа линия лечение при локално авансирал или метастазирал тройно-негативен рак на гърда, експресиращ PD-L1
  Лектор: Желязко Арабаджиев
  Автор: Желязко Арабаджиев
 • Дребноклетъчен белодробен карцином: към нов стандарт на лечение
  Лектор: Наталия Стефанова
  Автор: Наталия Стефанова
 • Tecentriq + carboplatin + nab-paclitaxel: доказана ефикастност при първа линия лечение на неплоскоклетъчен недребноклетъчен белодробен карцином
  Лектор: Иван Тонев
  Автор: Иван Тонев
 • Клинични ползи при комбинация Cotellic + Zelboraf при лечение на BRAF V600+ метастатичен малигнен меланом
  Лектор: Ива Гаврилова
  Автор: Ива Гаврилова
 • Заключение
  Модератор: Красимир Койнов
 • Сателитен симпозиум MSD
  Ползите от лечението с Keytruda за вашите пациенти

  Модератор: Димитър Калев
 • Комбинацията Pembrolizumab и химиотерапия в лечението на първа линия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб
  Лектор: Росица Кръстева
  Автор: Росица Кръстева
 • Терапевтични възможности при наивни и пациенти с предходна терапия за авансирал и метастатичен уротелен карцином
  Лектор: Желязко Арабаджиев
  Автор: Желязко Арабаджиев
 • Дискусия
  Модератор: Димитър Калев
 • Системни терапевтични стратегии при метастатична болест
  Модератор: Асен Дудов
 • Системни периоперативни стратегии при уротелен карцином на горен уринарен тракт
  Лектор: Радослав Мангалджиев
  Автор: Радослав Мангалджиев
 • Онкологични ползи от съчетани лъчехимиотерапевтични подходи
  Лектори: Росица Кръстева, Захари Захариев
  Автори: Росица Кръстева, Захари Захариев
 • Системни адювантни подходи при високостепенен мускулоинвазиращ уротелен карцином
  Лектор: Асен Дудов
  Автор: Асен Дудов
 • Съвременни терапевтични сценарии при авансирал уротелен карцином
  Лектор: Желязко Арабаджиев
  Автор: Желязко Арабаджиев
 • Сателитен симпозиум Sanofi
  Модератор: Антоанета Томова
 • Въведение
  Модератор: Антоанета Томова
 • Новости в препоръките за лечение на метастатичен кастрация-резистентен простатен карцином
  Лектор: Антоанета Томова
  Автор: Антоанета Томова
 • Новости в лечението на авансирал плоскоклетъчен кожен карцином
  Лектор: Росица Кръстева
  Автор: Росица Кръстева
 • Заключение
  Модератор: Антоанета Томова
 • Поддържащи грижи при уротелен карцином
  Модератор: Велислава Донкина
 • Стил на живот при онкоуролози – между щастие и бърнаут
  Лектор: Велислава Донкина
  Автор: Велислава Донкина
 • Балинтов подход
  Лектор: Екатерина Виткова
  Автор: Екатерина Виткова
 • Хранене при уротелен карцином
  Лектор: Николай Йорданов
  Автори: Николай Йорданов, Николай Николов
 • Официално закриване